Досие №171 на процедура "Във връзка с проект: „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. Иван Рилски“ УПИ I, кв. 54, с. Червенци, Община Вълчи дол“ на Община Вълчи дол, допустим за финансиране към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, процедура BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 19 Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Възложителят провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разхода за проекта."
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ за определяне стойността на разхода по проект „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. Иван Рилски“ УПИ I, кв. 54, с. Червенци, Община Вълчи дол“ - заповеди, протоколи, оферти и решения
Директно възлагане: Във връзка с проект: „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. Иван Рилски“ УПИ I, кв. 54, с. Червенци, Община Вълчи дол“ на Община Вълчи дол, допустим за финансиране към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, процедура BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 19 Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Възложителят провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разхода за проекта. досие
Нина Белева / 28.03.2019 13:27
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ за определяне стойността на разхода по проект „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. Иван Рилски“ УПИ I, кв. 54, с. Червенци, Община Вълчи дол“
Директно възлагане: Във връзка с проект: „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. Иван Рилски“ УПИ I, кв. 54, с. Червенци, Община Вълчи дол“ на Община Вълчи дол, допустим за финансиране към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, процедура BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 19 Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Възложителят провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разхода за проекта. досие
Нина Белева / 20.03.2019 14:36

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ за определяне стойността на разхода по проект „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. Иван Рилски“ УПИ I, кв. 54, с. Червенци, Община Вълчи дол“ на Община Вълчи дол, допустим за финансиране към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, процедура BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 19 Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Намерени са 2 записа